RODO

Home / RODO

Klauzula informacyjna dla Klienta Kancelarii Adwokackiej adw. Aleksandry Niciarz:

  1. Adwokat Aleksandra Niciarz prowadząca Kancelarię Adwokacką w Głogowie przy ul. gen. W. Sikorskiego 13/7 otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją usług prawnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania adwokat Aleksandry Niciarz podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g,f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków adwokat Aleksandry Niciarz definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124).
  4. Adwokat Aleksandra Niciarz przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, organom ścigania, urzędom administracyjnym, skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe może otrzymywać również Biuro Rachunkowe, z którym adwokat Aleksandra Niciarz związana jest umową o świadczenie usług księgowych.
  5. Adwokat Aleksandra Niciarz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności, w związku z którą otrzymał te dane.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez adwokat Aleksandrę Niciarz w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania pomocy prawnej. Odmowa przekazania tych informacji adwokat Aleksandrze Niciarz uniemożliwia udzielenie pomocy prawnej.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami adwokat Aleksandry Niciarz, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: sekretariat@apm-kancelaria.pl.
  9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami adwokat Aleksandry Niciarz, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.